A. Algemene gegevens Paaskerk PKN te Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KvK nummer:

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4/A

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

 

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Kerkorde Ordinantie 1 artikel 1 lid 1).

 

De Paaskerk wil een Gemeente van Christus zijn van deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. Wij willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waarbinnen mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt, en die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schrift: dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

 

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in Artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en bezit daarmee rechtspersoonlijkheid. Dit is tevens vastgelegd in Ordinantie 11 Artikel 5 Lid 1 van de Kerkorde.

 

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak, zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en de overige onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk:  http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

 

De Protestantse Kerk In Nederland is door de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI toegekend. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Ook op de Paaskerk te Baarn is dit van toepassing.

 

B. Samenstelling bestuur.

 

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkeraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkeraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin zitting hebben de voorzitters van Kerkeraad, College van Kerkrentmeesters en Diakonie, alsmede de scriba en de predikanten. 

In de Kerkeraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor medewerkers in dienst van de Gemeente. 

Het College bestaat momenteel uit 4 leden, te weten een voorzitter a.i., een secretaris-penningmeester a.i. benevens twee algemene leden. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkeraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkeraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken, (Ordinantie 11, art. 3), tegenwoordig via het Financiële Rapportage- en Informatiesysteem FRIS.

 

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar Kerkstructuur, haar organisatie, haar Kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene Heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerken is te vinden via de link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland (pdf download).

 

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen zijn te vinden via de link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van de Kerkeraad, van Colleges, Beraadsgroepen en Commissies ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding; slechts daadwerkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkeraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het instandhouden van een levende Gemeente. Zij doet dat door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. 

Deze waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een Jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkeraad. 

Belangrijke activiteiten worden verricht door:

1.       De Richtinggevers: het sturen van de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen wordt voor de Paaskerk als

a.       Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrijlaten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b.      Gemeente met hart voor kinderen en jongeren, om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte te bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

c.       Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2.       De Commissie PaasBest: deze heeft zich gedurende het jaar 2021 bezig gehouden met de afsluiting van de processen rond de planning en de daadwerkelijke ombouw van voorheen Het Brandpunt tot het huidige bezinningcentrum Zinn, die in 2021 zijn afgerond.
De definitieve verkoop van het resterende deel van het Brandpuntterrein laat nog steeds op zich wachten, omdat de gemeentelijke overheid daarbij helaas maar weinig daadkracht aan de dag wil te leggen.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren omdat het plaatselijke Kerkewerk (het 'Kerk-zijn') een grote mate van continuïteit vertoont. 

In 2022 heeft onze Kerk echter nog steeds te maken gehad met twee grote verstoringen: enerzijds de haperende verkoop van het resterende Brandpuntterrein, anderzijds de nog voortdurende gevolgen van de wereldwijd ontwrichtende Covid-pandemie.

Hoe dit op de financiën van de Kerk zijn uitwerking heeft gehad is in het overzicht onder H. cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het betreffende jaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

In verband met de activiteiten rond PaasBest kunnen de voorgenomen bestedingen ook in het huidige jaar nog sterk afwijken van die van het verslagjaar. 

ANBI-resultatenoverzicht

Begroting

Rekening

Rekening

 

2023

2022

 2021

Opbrengsten en Baten

Opbrengsten onroerende zaken

€  

 

71.500

€  

 

72.322

€  

 

36.710

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

-

-

10

Bijdragen van leden en anderen

197.250

212.656

203.173

Door te zenden collecten en giften

-

4.448

3.130

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

-

5.000

44.322

Totaal baten A

268.750

294.426

287.344

Uitgaven en Kosten

Kosten kerkelijke gebouwen

68.975

86758

81.233

Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en

inventarissen

Afschrijvingen onroerende zaken, installaties/inventaris

4.730

 

-

19.302

 

14.098

25.894

 

-

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

123.265

123.422

120.538

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

14.185

8.595

4.594

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

17.250

13.338

13.815

Salarissen en vergoedingen

27.000

24.188

21.199

Kosten beheer, administratie en archief

25.480

21.812

19.740

Rentelasten/bankkosten

1.500

2.480

1.901

Afdrachten, door te zenden collecten en giften

-

4.448

3.130

Totaal lasten A

282.385

318.441

292.044

 

Operationeel resultaat (A)

 

-13.635

 

-24.015

 

-4.700

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten

20.000

-7.000

65.108

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

20.000

-7.000

65.108

 

Resultaat verslagjaar (A+B)

 

6.365

 

-31.015

 

60.408

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

31.000

50.000

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-90.001

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-17.000

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

31.000

-57.001

 

 

 

 

Resultaat naar Algemene reserve (D)

6.365

-15

3.407

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan Gemeenteleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezit aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Zinn, alsmede de voormalige pastorie.  De voormalige pastorie blijft voor onbepaalde tijd verhuurd.

De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. 

De Paaskerk ontvangt ten behoeve van haar activiteiten geen subsidie. 

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan het Pastoraat in de vorm van de traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De resterende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en voor de verplichte afdrachten aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De beheerkosten van het zalencentrum worden uit eigen middelen bestreden. 

I. Algemene gegevens Diaconie Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Diaconie van de Paaskerk te Baarn

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

824121247

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

 

 

De Diaconie maakt onderdeel uit van de Paaskerk te Baarn.

Activiteiten waar de Diaconie verantwoordelijk voor is:

• rijrooster chauffeurs voor gemeenteleden, die vervoer nodig hebben

• bloemenfonds voor wekelijkse bloemengroet aan gemeentelid ( voorgedragen door COZ)

• contacten met Zending & Werelddiaconaat, Baarnse Raad van Kerken en de zieken- en bejaardenzorg van de Paaskerk te Baarn

• organiseren van de kerkradio

• acties t.b.v. de Voedselbank

J. Samenstelling bestuur.

De beraadsgroep Diaconie bestaat uit circa 5 diakenen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

K. Doelstelling/visie.

De beraadsgroep Diaconie wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving en waarborgen dat mensen niet buiten gesloten worden. In het afgelopen jaar hebben we dat, dankzij giften, verschillende keren mogen waarmaken. We hebben met succes hulp kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en diverse gemeenteleden kunnen ondersteunen.

De diaken is de “spin in het sociale web”, binnen en buiten de Paaskerk. Hij/zij vangt de noodsignalen op. Hulp bij persoonlijke materiële zorg wordt door de Diaconie graag geboden. De drempel om hulp te vragen is echter voor veel mensen te hoog. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor, ook in Baarn, dat de sociale zorg van de overheid onvoldoende of niet mogelijk is. In dat geval is het goed om een beroep op de Diaconie te kunnen doen.

Weet u iemand in uw omgeving die een steentje in de rug verdient? Laat het ons weten!

U kunt rekenen op discrete en vertrouwelijke behandeling. Praktische of financiële steun kan o.a. in de vorm van een lening worden gegeven. Maar soms is advies of het op weg helpen al voldoende, bijvoorbeeld door gerichte verwijzing naar instanties of hulp te bieden bij het invullen van formulieren. De laatste jaren is duidelijk meer vraag naar financiële ondersteuning merkbaar en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

L. Beleidsplan.

Zorgen voor hen die zorgen


M. Beloningsbeleid.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

N. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de Diaconie in 2020 waren:

* hulp bieden aan mensen, die dat nodig hebben, binnen en buiten de gemeente.
* het bevorderen van diaconaal bewustzijn.
* zorg dragen voor een goed verloop bij de viering van Schrift en Tafel in de Paaskerk.
* het bepalen van (doel)collectes en daarmee bijdragen aan landelijke doelen.
* tijdens de erediensten collecteren.
* aan het eind van het kerkelijk jaar bloemen brengen naar de directe nabestaanden van gemeenteleden die zijn overleden en in wiens huis een lege plek is ontstaan.

 

O. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Concept 08-06-2021

 

Begroting

2020

Rekening

2020

Rekening

2019

Opbrengsten en Baten

 

 

 

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

175

0

177

Opbrengsten levend geld

9.000

9.651

14.744

Totaal baten A

9.175

9.651

14.921

Uitgaven en Kosten

 

 

 

Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

100

60

1.115

Verplichtingen/bijdragen aan andere organen

2.080

2.480

1.608

Kosten beheer, administratie en archief

850

876

1.121

Rentelasten/bankkosten

350

360

373

Diaconaal werk plaatselijk

3.500

1.895

2.243

Diaconaal werk regionaal/landelijk

3.500

4.857

-

Diaconaal werk wereldwijd

-

1.558

-

Afdrachten door te zenden collecten en giften

-

-

8.703

Totaal lasten A

10.380

12.085

15.163

Operationeel resultaat (A)

-1.205

-2.434

-242

Incidentele baten en lasten

 

 

 

Incidentele baten

-

-

-

Incidentele lasten

-

-

-

Incidentele baten en lasten (B)

-

-

-

Resultaat verslagjaar (A+B)

-1.205

-2.434

-242

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

 

 

 

Onttrekkingen bestemmingsreserves

-

-

-

Onttrekkingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsreserves

-

-

-

Toevoegingen bestemmingsfondsen

-

-

-

Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C)

-

-

-

Resultaat naar Algemene reserve (D)

-1.205

-2.434

-242