Over de toekomst van de Paaskerk

Eind 2017 bracht de projectgroep Paas Best 2027 een rapport uit over mogelijke toekomstscenario’s voor de Paaskerk. De opdracht was uit te zoeken hoe de Paaskerk ook over tien jaar nog een gezonde, actieve gemeenschap kan zijn.

Uitgangspunten daarbij waren de visie en de missie van de Paaskerk: een gastvrije kerk willen zijn, hart hebben voor kinderen en jongeren - zonder daarbij de andere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen - en ruimte te scheppen voor stilte, ontmoeting, inspiratie, gesprek, wat je een kloosterfunctie zou kunnen noemen. 

Conclusie: er moet iets gebeuren

Na een jaar van uitgebreid onderzoek naar inkomsten, uitgaven, trends in ledenbestand en kerkelijke bijdrage, algemene, landelijke ontwikkelingen, was de conclusie van de projectgroep: op deze voet kunnen we niet doorgaan. Een aantal scenario’s werd ontwikkeld. In februari 2018 werd tijdens een gemeenteberaad besloten tot behoud van het kerkgebouw en verkoop van het overige onroerend goed. Een - deels - nieuwe werkgroep, de Werkgroep PaasBest, kreeg opdracht dit voor te bereiden en uit te voeren, waarbij kerk en een klein deel van het zalencentrum samen tot zingevingscentrum getransformeerd dienden te worden. 

Deelprojecten

Het totale project bestaat uit een aantal onderdelen: verkoop van de voormalige kosterswoning, sluiting van zalencentrum het Brandpunt, verkoop van het Brandpunt-terrein, verbouwing en aanpassing van de eigen ruimtes, op termijn verkoop van de voormalige pastorie, renovatie van het kerkgebouw. Dat laatste is niet helemaal een deel van het project maar voor het gemak is het meegenomen in de onderzoeken.

Verkoop van de voormalige kosterswoning zal binnenkort in gang worden gezet. Zodra de huidige huurders naar hun nieuwe woning zijn verhuisd en de door de Gemeente Baarn gevraagde onderzoeken en voorbereidingen zijn gedaan, kan de verkoop van start gaan. 

Brandpunt sluit per 1 juli

Zalencentrum het Brandpunt sluit per 1 juli; vanaf dat moment zijn ook de medewerkers niet meer beschikbaar. Er is dan geen externe verhuur meer. De kerkzaal zal wel, voor zover dat mogelijk is - en mogelijk blijft tijdens de verbouwing - te huur zijn, o.a. voor begrafenissen en een aantal al geplande concerten. Catering zal alleen in zeer beperkte mate aangeboden kunnen worden; eventueel kan extern e.e.a. ingehuurd worden. Een projectgroep begeleidt dit alles en onderhoudt de contacten met de huurders.

Wellicht kunnen na de verbouwing weer in bescheiden mate de nieuwe ruimtes verhuurd worden. Om dit mogelijk te maken, zal de komende tijd een vrijwilligerspool, onder aansturing van een of twee coördinatoren, worden opgezet. 

Verkoop Brandpunt-terrein

De marktconsultatie is van start gegaan en inmiddels hebben zich meerdere serieuze kandidaten gemeld voor de ontwikkeling van het terrein. De werkgroep zal zich over de plannen buigen en bekijken of e.e.a. voldoet aan de wensen en voorkeuren van de Paaskerk. Vervolgens is er het nodige overleg met de Gemeente Baarn over de mogelijkheden: waaraan willen zij medewerking verlenen, welk project heeft kans van slagen. Daarna kunnen kandidaten, binnen de mogelijkheden die de Gemeente biedt, een bod uitbrengen. De uiteindelijke keuze zal gedaan worden in overleg met Kerkenraad en Paaskerk-gemeente. Van de uiteindelijke koper zullen garanties gevraagd worden omtrent de bestemming van het perceel. 

Kerkgebouw

Om inzicht te krijgen in het benodigde onderhoud is er een uitgebreid onderzoek gedaan, dat resulteerde in een onderhoudsrapport met bijbehorende kostenraming. De kerkenraad koos voor de variant met een reikwijdte van zo’n tien jaar. Onder verantwoordelijkheid van de Kerkrentmeesters zal een onderhoudsplan worden opgesteld. Aan de binnenkant van het kerkgebouw is alleen licht onderhoud nodig.

Om het gebruik van de kerkzaal flexibeler te maken, zullen de resterende banken ook door stoelen worden vervangen. Daarmee zijn meer opstellingen mogelijk, voor kerkdiensten, maar ook voor rouw- en trouwdiensten, kleine en grotere concerten. 

Zingevingscentrum

In samenwerking met de architect is er een vlekkenplan uitgewerkt, ter voorbereiding van de verbouwing van dat deel van het zalencentrum dat samen met de kerkzaal het nieuwe zingevingscentrum moet gaan worden. Uitgangspunten daarbij zijn de Missie van de Paaskerk, het Programma van Eisen en de financiële mogelijkheden. Het beschikbare budget maakt het noodzakelijk zoveel mogelijk binnen de bestaande buitenmuren te blijven en zo min mogelijk nieuwbouw te plegen. Het zal een gastvrij, licht, multifunctioneel centrum worden, met plek voor kinderen, jongeren en alle leeftijden daarboven, voor mensen van binnen en buiten de kerk. Er komen speelplekken binnen en buiten in de nieuw aan te leggen tuin, verbeterde ontmoetingsruimtes, waaronder een café.

De Paaskerkgemeente heeft een aantal weken de tijd om te reageren op de plannen, waarna er een definitieve tekening zal worden gemaakt. 

Duurzaamheid

De Paaskerk is een Groene Kerk, dus ook de activiteiten van het project PaasBest zullen zoveel mogelijk op een duurzame manier worden uitgevoerd. Hergebruik van materialen en apparaten, opnieuw plaatsen van de zonnepanelen, duurzame materialen en methodes gebruiken bij sloop en verbouwing, een nieuw leven zoeken voor overtollige zaken.