ANBI

Onderstaand de gegevens van de Paaskerk (Gereformeerde Kerk) te Baarn (paragraaf  A t/m H) en de gegevens van de Diakonie van de Paaskerk te Baarn (paragraaf I t/m O)

 

A. Algemene gegevens Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KVK nummer

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk) is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Kerkorde Ordinantie 1 artikel 1 lid 1).

De Paaskerk wil Gemeente van Christus zijn in deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. We willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waar mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt, en die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schrift: dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in Ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht-)rechtspraak zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

De Protestantse Kerk In Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen, dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. 

Ook op de Paaskerk te Baarn is dit van toepassing.

B. Samenstelling bestuur.

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkenraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin zitting hebben de voorzitters van Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie, alsmede de Scriba en de beide predikanten. 

In de Kerkenraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de medewerkers in dienst van de Gemeente. Het College bestaat momenteel slechts uit 5 leden, te weten een voorzitter a.i./penningmeester, een secretaris a.I./penningmeester/administrateur, twee medewerkers met als portefeuille gebouwbeheer, benevens een algemeen lid. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkenraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar Kerkstructuur, haar organisatie, haar Kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toe wending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.

De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via de link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van Kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. Zij waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkenraad. Een uittreksel van enkele belangrijke activiteiten volgen hieronder. 

1. Richtinggevers: nadenken over de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen is voor de Paaskerk als

a. Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrij laten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b. Een Gemeente met hart voor kinderen en jongeren. Om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. 

c. Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2. De Commissie PaasBest heeft inmiddels de contouren geschetst van een nieuwe organisatiestructuur. Kernwoorden hierbij zijn verbinden, leren en ontwikkelen, vieren en omzien naar elkaar. 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Kerkewerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, Kerkdiensten worden gehouden en ook andere Kerkelijke activiteiten vinden met regelmaat plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de verwachte ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar. 

                                                           Rekening       Begroting      Rekening

                                                               2018                2018                2017

BATEN (€)

Bijdragen Gemeenteleden                 223.327           213.450           232.110

Opbrengsten uit bezittingen                 88.516             96.192             87.703

Opbrengsten subidies en bijdragen       6.390                  250               6.387

Opbrengsten Kerkelijk Centrum          71.729             75.000             65.681

 

Totaal baten                                      389.962           384.892             391.881

 

LASTEN (€)

Bestedingen Pastoraat                      112.802           111.027           108.747

Bestedingen Kerkdiensten                  10.068               9.185               9.980

Bestedingen overige organen             16.975             18.490             15.370          

Lasten Kerkelijke gebouwen               35.458             54.085             42.222

Lasten werknemers                           155.137           169.703           159.077

Lasten beheer en administratie           20.732             28.580             19.663

Lasten overige eigendommen               9.289               2.330               8.746

 

Totaal lasten                                     360.461           393.400           363.805

Resultaat                                            29.501             - 8.508             28.076

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan Kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezit aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Het Brand-punt, de voormalige pastorie en de voormalige kosterswoning. Beide woningen zijn voor onbepaalde tijd verhuurd. De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. De Paaskerk ontvangt geen overheidssubsidie. 

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan het Pastoraat, in de vorm van traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De overblijvende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en aan het verplicht bijdragen aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De personeels- en beheerkosten van Het Brandpunt worden bestreden vanuit de opbrengsten uit de zaalverhuur. 

I. Algemene gegevens Diakonie Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Diakonie van de Paaskerk te Baarn

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

824121247

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

De Diaconie maakt onderdeel uit van de Paaskerk te Baarn.

Activiteiten waar de Diaconie verantwoordelijk voor is:

• rijrooster chauffeurs voor gemeenteleden, die vervoer nodig hebben

• bloemenfonds voor wekelijkse bloemengroet aan gemeentelid ( voorgedragen door COZ)

• contacten met Zending & Werelddiaconaat, Baarnse Raad van Kerken en de zieken- en bejaardenzorg van de Paaskerk te Baarn

• organiseren van de kerkradio

• acties t.b.v. de Voedselbank

J. Samenstelling bestuur.

De beraadsgroep Diaconie bestaat uit circa 5 diakenen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

K. Doelstelling/visie.

De beraadsgroep Diaconie wil een bijdrage leveren aan het welzijn van de samenleving en waarborgen dat mensen niet buiten gesloten worden. In het afgelopen jaar hebben we dat, dankzij giften, verschillende keren mogen waarmaken. We hebben met succes hulp kunnen bieden aan uitgeprocedeerde asielzoekers en diverse gemeenteleden kunnen ondersteunen. 

De diaken is de “spin in het sociale web”, binnen en buiten de Paaskerk. Hij/zij vangt de noodsignalen op. Hulp bij persoonlijke materiële zorg wordt door de Diaconie graag geboden. De drempel om hulp te vragen is echter voor veel mensen te hoog. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor, ook in Baarn, dat de sociale zorg van de overheid onvoldoende of niet mogelijk is. In dat geval is het goed om een beroep op de Diaconie te kunnen doen.

Weet u iemand in uw omgeving die een steentje in de rug verdient? Laat het ons weten!

U kunt rekenen op discrete en vertrouwelijke behandeling. Praktische of financiële steun kan o.a. in de vorm van een lening worden gegeven. Maar soms is advies of het op weg helpen al voldoende, bijvoorbeeld door gerichte verwijzing naar instanties of hulp te bieden bij het invullen van formulieren. De laatste jaren is duidelijk meer vraag naar financiële ondersteuning merkbaar en de verwachting is dat dit de komende jaren zal toenemen.

L. Beleidsplan.

Zorgen voor hen die zorgen

M. Beloningsbeleid.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

N. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de Diaconie in 2017 waren:

  • hulp bieden aan mensen, die dat nodig hebben, binnen en buiten de gemeente. 
  • het bevorderen van diaconaal bewustzijn. 
  • zorg dragen voor een goed verloop bij de viering van Schrift en Tafel in de Paaskerk.
  • het bepalen van (doel)collectes en daarmee bijdragen aan landelijke doelen. 
  • tijdens de erediensten collecteren. 
  • aan het eind van het kerkelijk jaar bloemen brengen naar de directe nabestaanden van gemeenteleden die zijn overleden en in wiens huis een lege plek is ontstaan. 


O. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

De opbrengsten van de kerktelefoon bevatten nabetalingen over meerdere jaren.