ANBI

Onderstaand de gegevens van de Paaskerk (Gereformeerde Kerk) te Baarn (paragraaf  A t/m H) en de gegevens van de Diakonie van de Paaskerk te Baarn (paragraaf I t/m O)

 

A. Algemene gegevens Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Paaskerk PKN

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

002704936

KVK nummer

31017616

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

De Gereformeerde Kerk van Baarn (de Paaskerk)is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). In de Kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit in Ordinantie 2 artikel 1 omschreven als “een Gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en Sacramenten “. (Ordinantie 1 artikel 1 lid 1 Kerkorde).

De Paaskerk wil Gemeente van Christus zijn in deze tijd: gastvrij, betrokken, authentiek, blijvend in beweging. We willen ruimte creëren en voorwaarden scheppen waar mensen, passend bij de fase van hun leven, gevoed worden in hun geloofsvertrouwen en op adem kunnen komen. Wij willen een ontmoetingsplaats zijn voor jong en oud. Levend van de Geest van God, die ons ruimte geeft en aan elkaar verbindt. Die ons inspireert tot een opnieuw verstaan van de Schriften, dienstbaar aan de samenleving en aan elkaar.

Deze Gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de Kerkorde.

De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent bestuur, financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak zoals die gelden voor de Kerkleden, de Gemeenten en andere onderdelen van deze Kerk. Deze Kerkorde is te vinden op de website van de landelijke Kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

De Protestantse Kerk In Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke Gemeenten en andere instellingen die tot dit Kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Paaskerk te Baarn.

B. Samenstelling bestuur.

De Gemeente wordt bestuurd door de Kerkeraad. Het dagelijks bestuur van de Kerkeraad wordt gevormd door het Moderamen, waarin plaatshebben de voorzitters van de Kerkeraad, Beraadsgroep Kerkrentmeesters en Beraadsgroep Diakonie, de scriba en beide predikanten.

In de Kerkeraad nemen verder plaats  de bevestigde ouderlingen en diakenen, de penningmeester, de vertegenwoordigers van het jeugdwerk en de vertegenwoordiging  in de Baarnse Raad van Kerken.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de Gemeente, met uitzondering van Diakonale aangelegenheden. Ook is het College van Kerkrentmeesters verantwoordelijk voor de medewerkers in dienst van de Gemeente. Het College bestaat momenteel slechts uit 5 leden, te weten een voorzitter a.i./penningmeester, een penningmeester/administrateur, twee medewerkers met als portefeuille gebouwbeheer benevens een kandidaat-lid. Vacante posities konden tot op heden niet worden ingevuld.

De Kerkeraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Zowel de Kerkeraad als het College van Kerkrentmeesters hebben, vanwege het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal College voor de Behandeling van Beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de Kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de Kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de Kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze Gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst (kosters/beheerders) is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van Kerkeraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Slechts werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De Kerkeraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de Kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke Beraadsgroepen, waaronder het College van Kerkrentmeesters en de Beraadsgroep Diakonie. Zij waken over de financiële stabiliteit van de Gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Kerkeraad. Een uittreksel van enkele belangrijke activiteiten treft u hieronder aan.

1.    Richtinggevers: nadenken over de Paaskerk op middellange termijn, uitgaande van de visie en missie van de Paaskerk. Gekozen is voor de Paaskerk als

a.    Gastvrije Gemeente, waar alles gericht is op de ontvangst, de begeleiding en de zorg voor de gasten. Gastvrijheid zoekt een balans tussen vrij laten en hartelijk welkom heten. Gasten krijgen de ruimte, de Gemeente is beschikbaar.

b.    Een Gemeente met hart voor kinderen en jongeren. Om naast de kinderen te staan en ouders te ondersteunen bij de (geloofs)opvoeding. Om zeer bewuste aandacht te besteden aan de jongeren en hen ruimte bieden zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen.

c.     Kloostergemeente. Een gemeenschap waar ruimte en tijd is voor de stilte, de ontmoeting, de inspiratie, de wandeling, het goede gesprek.

2.    De Commissie Richtinggevers heeft tevens de contouren geschetst van een nieuwe organisatiestructuur. Kernwoorden hierbij zijn verbinden, leren en ontwikkelen, vieren en omzien naar elkaar.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk Kerkewerk (of Kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten verrichten hun werkzaamheden, Kerkdiensten worden gehouden en ook andere Kerkelijke activiteiten vinden met regelmaat plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van Baten en Lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

                                                           Rekening       Begroting      Rekening

                                                               2017                2017                2016

BATEN

Baten onroerende zaken                   87.703            108.118              88.286

Vrijwillige bijdragen                            189.424           188.267           195.038

Collecten en giften                               27.063             13.294              18.947

Saldo Buffet Het Brandpunt                 75.469             71.000              73.972

Saldo PaasPartout                                2.277               4.255                3.844

Rentebaten                                               -                   2.000                   116

Totaal baten                                      381.936           386.934           380.203

 

LASTEN

Lasten Kerkgebouw                             19.464             26.610             12.426

Lasten overige gebouwen                   22.758             31.986             27.281

Pastoraatskosten                              108.747           124.187           102.194

Kosten Kerkdiensten                             9.980             12.264               6.185

Afdrachten PKN Landelijk                    15.370             15.459             16.855

Salarissen en vergoedingen              158.594           163.329           162.409

Beheer & Administratie                        10.568             16.526             11.890

Betalingsverkeer & rentelasten             2.359               1.507                2.972

Toevoegingen aan fondsen                 25.000                   --               28.266

Overige baten & lasten                             412                   --                 2.238

Totaal lasten                                     373.252           391.868           372.716

Resultaat                                          +  8.684             - 4.934             + 7.487

 

Toelichting

De Paaskerk zorgt zelf voor de benodigde inkomsten voor haar activiteiten. Aan de Kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans een bijdrage gevraagd voor het werk van de Paaskerk.

De Kerkelijke gemeente bezit aan onroerend goed de Paaskerk, het zalencentrum Het Brand-punt, de voormalige pastorie en de voormalige kosterswoning. Beide woningen zijn voor onbepaalde tijd verhuurd. De opbrengsten van het onroerend goed worden aangewend voor het werk van de Gemeente. De Paaskerk ontvangt geen overheidssubsidies.

Een groot deel van de inkomsten moet worden besteed aan Pastoraat in de vorm van traktementen voor Predikanten en Cantor, en aan de organisatie van Kerkelijke activiteiten. De overblijvende inkomsten zijn nodig voor de instandhouding van het bezit (onderhoud, energie, belastingen, verzekeringen etc.) en aan het verplicht bijdragen aan de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. De personeels- en beheerkosten van Het Brandpunt worden bestreden vanuit de opbrengsten uit de zaalverhuur.

Onder kosten van beheer zijn ook opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de Kerkelijke bezittingen.

I. Algemene gegevens Diakonie Paaskerk Baarn

Statutaire Naam:

Gereformeerde Kerk van Baarn

Aanschrijfnaam:

Diakonie van de Paaskerk te Baarn

Telefoonnummer:

035-5426920

RSIN/Fiscaal nummer:

824121247

Website adres:

www.paaskerk.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres:

Oude Utrechtseweg 4a

Postcode:

3743 KN

Plaats:

Baarn

Diakonie maakt onderdeel uit van de Paaskerk te Baarn.

De Diakonie maakt deel uit van het Baarns Diaconaal Platform, een samenwerkingsverband van diaconieën van verschillende Baarnse kerkgenootschappen. Overige activiteiten waar de Diakonie verantwoordelijk voor is:

• rijrooster chauffeurs voor gemeenteleden, die vervoer nodig hebben

• bloemenfonds voor wekelijkse bloemengroet aan gemeentelid ( voorgedragen door COZ)

• contacten met Zending & Werelddiakonaat, Baarnse Raad van Kerken en de zieken- en bejaardenzorg van de Paaskerk te Baarn

• organiseren van de kerkradio

• acties t.b.v. de Voedselbank

J. Samenstelling bestuur.

De beraadsgroep Diaconie bestaat uit circa 5 diakenen, waaronder een voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

K. Doelstelling/visie.

Het doel van het diaconale werk kan worden samengevat als:

-      Het leveren van bijdragen aan het welzijn van de wereld/samenleving. Het waarborgen dat mensen deel kunnen nemen in de samenleving, het bestrijden van armoede en onrecht en het dragen van zorg voor personen en groepen in acute noodsituaties;

-      diaconaat is meer dan hulpverlening waarmee alleen gaten worden gestopt;

-      het delen van gaven is een gezamenlijke opgave die haaks staat op een economische bestel waarvan mensen het slachtoffer worden;

-      de verbondenheid met en bevorderen van deelname van mensen en groepen die achtergesteld worden of die in de knel zitten;

-      het diaconale werk voltrekt zich van uit een positie van kwetsbaarheid.

 

L. Beleidsplan.

Zorgen voor hen die zorgen


M. Beloningsbeleid.

De diakenen ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.


N. Verslag Activiteiten.

De belangrijkste activiteiten van de Diakonie in 2015 zijn:

  • financiële ondersteuning aan gemeenteleden in de vorm van giften en leningen
  • gemeenteleden ondersteunen en adviseren bij financiële problemen
  • bloemen verzorgen voor nabestaanden aan eind van het kerkelijk jaar


O. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Diakonie 2015

 

 

2015

Inkomsten

 

Vrijwillige bijdragen

6.320

Opbrengst collecten

4.955

Opbrengst kerkradio

3.613

Intrest

734

Totaal inkomsten

14.622

 

 

Uitgaven

 

Afdracht collectegelden

5.350

Kerstactie

790

Kerstattentie gezamenlijke kerken

  241

Kosten kerkradio

  5.905

Welkomstcommissie en bloemen

 976

Bijdrage diakonaal platform Baarn

98

Diakonale ondersteuning

  4.425

Organisatorische lasten

231

Bankkosten en overige kosten

278

Bijdrage COZ

958

Project Asielzoekers Baarn

291

Diakonaal quotum

1.264

Buitengewone lasten

20.732

Totaal uitgaven

20.807

 

 

Totaal saldo

-/- 6.185

Daarnaast is in 2015 € 20.732 aan openstaande leningen kwijtgescholden in het kader van diakonale giften.